Sociologji

Ky kërkim është i fokusuar në disa drejtime të cilat kanë të bëjnë kryesisht me:

  • Familjen
  • Komunitetet ,
  • Autoktonia ,
  • Krimi dhe qasjet socio-ligjore
  • Sociologjinë e kulturës
  • Sociologjinë politike
  • Emigrimi, etnitë, krahu i punës dhe demografia
  • Strehimit dhe punësimi

Këto fokuse të e kërkimit sociologjik përqëndrohen në të kuptuarit dhe evidentimin e tyre në shoqëritë postmoderne. Të kuptuarit e dimensionit të tyre në realitetin social ekonomiko-politik si dhe përballjet e saj me sfidat e këtij realiteti. Përmes vlerësimit të rezultateve empirike në sasi dhe thellësi, synohet të kuptohet sjellja e shoqërisë së sotme dhe nevojat bazë të saj për të përmirësuar perfomancën e vet.

Do you buy gifts on the https://resume-chief.com/ internet and do you think it`s easier.