Kërkimi shkencor

PrezentaceBazuar në nje punë krijuese dhe të sistematizuar, kërkimi shkencor kontribuon në rritjen e bagazhit të dijes njerëzore në përmirësimet e shoqërive dhe kulturave të tyre. Qëllimi i kërkimit shkencor është jo vetëm të konfirmojë faktet dhe përfundimet e mëparshme, por njëkohësisht shërben për të sjellë në dritë, prurje të reja dhe teori të reja që synojnë gjithnjë drejt së vërtetës.

Instituti “Medius” është i angazhuar në një gamë të gjërë dhe të plotë të kërkimit dhe disiplinave shkencore të bazuar në metodologji të ndryshme duke përfshirë qasjet si sasiore dhe cilesore te analizës. Me anë të kësaj, Instituti kërkon që të integrojë elementët e përbashkët të interesit public, për një të kuptuar më të drejtë të realitetit por edhe të interesit intelektual.

At each consulate, we went over the various processes, services and products delivered, and met BuyResearchPapers with each respective consulate general.