Histori

Përmes ekzaminimit të historisë së eksperiencës njerëzore me të gjithë pasuritë dhe kompleksitetin e vet, fusha e kërkimit të historisë përqëndrohet në zbulimin e fakteve dhe të dhënave të reja të cilat pasqyrojnë evoluimin e shoqërisë njëerëzore në fazat e saj të ndryshme. Kështu duke u përpjekjur për të sjellë një depërtim ndryshe në idetë, vendimet dhe aksionet e individëve grupeve apo popujve të ndryshëm, Instituti “Medius” synon të forcojë të të vërtetat e provuara tashmë dhe të dekonstruktojë ato prurje të shrembëruara dhe të keqinterpretuara të historisë shqiptare por edhe më gjërë.

Fokuset e kërkimit të kësaj fushe përqëndrohen kryesisht në studimet klasike të hsitorisë, të historisë bashkëkkohore, të kërkimeve krahasimore historike, të historisë kulturore, të histrisë demografike, të historisë së ideve dhe mendimit filozofik, të studimeve mesjetare, të histroisë modern, të studimeve nacionaliste, të historisë politike, të historsië sociale, të historisë së antropologjisë dhe së fundmi të historsië së zhvillimit digjital.