Komunikim

komunikimiNë këtë fushë Instituti “Medius” fokusohet kryesisht në rëndësinë e marrëdhënies interaktive të individit dhe shoqërisë me masmedian. Ky focus përqëndrohet përmes programeve të trajnimit me punonjësit e industrisë mediatike, me studentët nga profesionistët e fushës së mediave.

Përmes workshopeve dhe seminareve të ndryshëm, Institutit kërkon të përcaktojë elementët më të mirë të komunikimit për ta shndërruar mesazhin e mirë komunikues në një histori po ashtu të mirë me impakt social.

Përmes hulumtimeve si dhe publikimeve në fushën e komunikimit masiv, synohet të arrihet në një të kuptuar më të qënësishëm të rolit dhe funksionit të masmediave në epokën e dixhitalizimit dhe medias sociale.