Antropologji Gjuhësore dhe Kulturore

antropologjiInstituti i komunikimit “Medius” e shtrin interesin e tij edhe në fushën e studimeve të antopologjisë gjuhësore dhe kulturore. Në përpjekje për të njohur dhe studjuar sjelljen e individit në kushte të caktuara sociale, ekonomike dhe politike kërkimet tona synojnë të kuptojnë sjelljet e shoqërisë shqiptare në periudha të caktuara. Gjuha, si mjet i rëndësishëm komunikativ, zhvillimet dhe përdorimi i saj në diskurin politik, mediatik, social dhe kulturor, është një objekt i rëndësishëm i studimeve dhe kërkimeve brenda institutit “Medius”.

Religjioni si një nga format më të lashta të vetëdijes shoqërore, si një superstrukture paraklasore e cila arrin të shpjegojë botën dhe individin në raport me të është në vëmendjen e kërkimeve të institutit edhe për vetë specifikat e saj në shoqërinë shqiptare.

We invite you to give meg https://homeworkhelper.net/ or kriste a call to discuss your needs.